Za jak dlouho je promlčený dluh?

O promlčení dluhu je dobré vědět, ať už jste na kterékoli straně – jak na straně dlužníka, tak na straně věřitele. Jako dlužník můžete z promlčené dluhu vytěžit tak, že nemusíte dluh splatit. Jako věřitel si můžete dát pozor na to, aby dluh promlčen nebyl. K promlčení je potřeba splnit určité podmínky.

Obecná délka promlčecí doby

Promlčení je institut, který byl zaveden proto, že čím delší doba od dané události uplyne, tím delší a náročnější je proces dokazování. Stát se tak snaží zabránit dalekosáhlým sporům. Standardní promlčecí lhůta je 3 roky, ale u majetkového práva dochází k promlčení nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy dospělo.

Stanovená délka promlčecí doby

Jednotlivé smluvní strany si ale mohou stanovit délku promlčecí doby samy. Musí ale dodržet lhůtu, kterou stanovuje zákon. Ten umožňuje stanovení promlčecí doby v délce trvání nejméně 1 roku a nejdéle 15 let. Promlčecí lhůta ale nesmí být sjednána v neprospěch slabší strany – pak se k ní nepřihlíží. Právo zapsané do veřejného seznamu se promlčí za 10 let od dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé.

Institut promlčení je potřeba zmínit

Pokud se dlužník dostane do sporu s věřitelem a promlčecí lhůta již uplynula, musí na to dlužník u soudu upozornit. Dlužník tedy musí promlčení namítnout, pokud tak neučiní, soud žalobě vyhoví. Nárok věřitele tak zanikl a ten již nemá právo vymáhat nadále svou pohledávku, protože ta již byla promlčena.

Věřitel, pokud bude chtít splatit svůj dluh, pak má ještě jednu možnost. Může u soudu podat námitku, že promlčení bylo uplatněno v rozporu s dobrými mravy. Soud pak řeší tento aspekt a zjišťuje, zda byly skutečně splněny podmínky pro promlčení. Jestliže soud uzná, že k uzavření promlčecí lhůty skutečně došlo v rozporu s dobrými mravy, je dluh opět vymahatelný.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments